لیست اساتید دانشگاه
گروه آموزشی:
ردیف نام نام خانوادگی گروه آموزشی مرتبه علمی صفحه شخصی
1 محمدرضا مندنی علوم انسانی مربی
2 محمد صادق محمد علوم انسانی استادیار
3 محمد جواد نصرالله علوم انسانی مربی
4 سید محسن سید عبد المطلب علوم انسانی استادیار
5 محمد حسین علوم انسانی مربی
6 مهرزاد احمد علوم انسانی استادیار
7 مهرزاد اکبر علوم انسانی استادیار
8 آرزو محمد کاظم علوم انسانی مربی
9 عبدالمحمد عبدالعزیز علوم انسانی دانشیار
10 دکترسیدجواد سیدجلیل علوم انسانی استادیار
11 کاملیا جلال علوم انسانی مربی
12 لیلا سید محمد علوم انسانی استادیار
13 مسعود آقابابا علوم انسانی دانشیار
14 مریم حبیب علوم انسانی استادیار
15 محمدرضا الیاس علوم انسانی مربی
16 حسن حسین علوم انسانی استادیار
17 محمد علی مرتضی علوم انسانی استادیار
18 امیر رحیم علوم انسانی استادیار
19 هاشم عباس علوم انسانی استادیار
20 مرتضی علی علوم انسانی استادیار
21 فضل اله شهریار علوم انسانی استادیار
22 زهره غلامرضا علوم انسانی استادیار
23 فرشته سیدمحمود علوم انسانی استادیار
24 ونوس حسن علوم انسانی استادیار
25 سعید حسین علوم انسانی مربی
26 قاسم ابوالحسن علوم انسانی استادیار
27 علي حسنعلي علوم انسانی استادیار
28 کریم فضل الله علوم انسانی استادیار
29 سید محمد علی سید احمد علوم انسانی مربی
30 عبدالحمید فتح الله علوم انسانی استادیار
31 احمد محمد علوم انسانی استادیار
32 سید حکمت اله سید یوسف علوم انسانی استادیار
33 ابراهیم ابراهیم علوم انسانی استادیار
34 الهه مسعود علوم انسانی استادیار
35 محمد کاظم غلامرضا علوم انسانی استادیار
36 رضا جمال علوم پایه استادیار
37 محمد هادی عابدین علوم پایه دانشیار
38 محمدکاظم نصرت اله علوم پایه مربی
39 نورالدین کاظم علوم پایه دانشیار
40 مهرنوش فضل اله علوم پایه مربی
41 محمد امین غلامحسین علوم پایه استادیار
42 کورس منوچهر علوم پایه استادیار
43 الهام جهانشیر علوم پایه استادیار
44 حمید رضا عبدالرسول علوم پایه استادیار
45 زهرا محمدرحیم علوم پایه استادیار
46 محمدهادی محمدابراهیم علوم پایه استاد
47 کمال جعفر علوم پایه استادیار
48 جواد محمد رضا علوم پایه استادیار
49 ماریار ابراهیم علوم پایه استادیار
50 محمدرضا غلامرضا علوم پایه استادیار
51 حجت خلیل علوم پایه استادیار
52 سیدابراهیم میرزاعباس علوم پایه دانشیار
53 مسیح مهدی علوم پایه دانشیار
54 سید مجتبی سیداسدالله علوم پایه استاد
55 نرگس شکراله علوم پایه استادیار
56 مهران محمود علوم پایه استادیار
57 مهدی محمود کشاورزی و دامپزشکی استادیار
58 هادي علي کشاورزی و دامپزشکی استاد
59 محمد محمد حسن کشاورزی و دامپزشکی استادیار
60 شهرام کرامت کشاورزی و دامپزشکی استادیار
61 ابراهیم جلال کشاورزی و دامپزشکی استادیار
62 ساغر محمد رضا کشاورزی و دامپزشکی استادیار
63 سیدامیر سیدجواد کشاورزی و دامپزشکی استادیار
64 ابوالحسن محمدعلی فنی مهندسی مربی
65 فرشته حبیب اله فنی مهندسی مربی
66 اصغر محمد فنی مهندسی استادیار
67 سید محمود رضا ابراهیم فنی مهندسی استادیار
68 علیرضا محمد رضا فنی مهندسی استادیار
69 امیرحسین ناصر فنی مهندسی مربی
70 علیرضا عربعلی فنی مهندسی استادیار
71 محمد صادق حسین فنی مهندسی استادیار
72 ایمان بهرام فنی مهندسی مربی
73 راضیه حسن فنی مهندسی مربی
74 محمد مهدی محمد حسن فنی مهندسی مربی
75 احمد مجتبی فنی مهندسی مربی
76 رضا علی محمد فنی مهندسی مربی
77 مجتبی بابا فنی مهندسی مربی
78 لیلا نوذر فنی مهندسی استادیار
79 امین حسین فنی مهندسی استادیار
80 غلامحسین حاجی آقا فنی مهندسی استادیار
81 فردين مهدي فنی مهندسی استادیار
82 مريم علي فنی مهندسی مربی
83 ملیحه ایرج فنی مهندسی استادیار
84 مهرداد عبدالکریم فنی مهندسی استادیار
85 احمد علی فنی مهندسی استادیار
86 امین غلامرضا فنی مهندسی مربی
87 رضا عبدالوهاب فنی مهندسی مربی
88 یوسف عبدالرضا فنی مهندسی مربی
89 محمد جواد احمد فنی مهندسی استادیار
90 سامان قاسم فنی مهندسی استادیار
91 محمد صادق سهراب فنی مهندسی استادیار
92 علیرضا محمود فنی مهندسی استادیار
93 صثصث یسششسی فنی مهندسی استاد
94 سید علی سید حمید فنی مهندسی استادیار
95 اشکان عبدالعزیز فنی مهندسی استادیار
96 مهدی روح اله فنی مهندسی استادیار
97 رضا حسین فنی مهندسی استاد
98 مجید غلامرضا فنی مهندسی استادیار
99 فربد حمید فنی مهندسی استادیار
100 سید محمد حسین مرحوم سید هاشم فنی مهندسی استادیار
101 محمد امين پرويز فنی مهندسی استادیار
102 امیرحسین حسینعلی فنی مهندسی استادیار
103 هادی عبدالغفار فنی مهندسی استادیار
104 آذر محمود فنی مهندسی استادیار
105 غلامرضا محمدرضا فنی مهندسی استادیار
106 زهرا حبیب اله فنی مهندسی استاد
107 رحیم ابوالقاسم فنی مهندسی استاد
108 مهدی محمدعلی فنی مهندسی مربی
109 مهناز جانمحمد فنی مهندسی مربی
110 محمد علی شیروان هنر و معماری مربی
111 حامد احمد هنر و معماری استادیار
112 خسرو نظر هنر و معماری استادیار
113 علیرضا بزرگ هنر و معماری مربی
114 مرجان عبدالکریم هنر و معماری مربی
115 حمید کرم هنر و معماری مربی
116 طاهره رضا هنر و معماری استادیار
117 ملیحه یداله هنر و معماری استادیار
118 ملیحه یداله هنر و معماری استادیار